21 Brunch Délano

ALAAF! Op zo'n skôn dagske als dn ellufde van dn ellufde ken er natûrluk veul gevierd worden, moar nog ut skônste van allus is da ons Delleke 21 geworde is en och wa was da toch unne mooje beleving jonge. Na unne gouwe skaftmaaltijd meej al zunne beste moaten zijn we samen meej HEUL Oeteldonk vur ons Delleke wa pilskes gaan vatten! Ey, op d'n uwe hé jungske!